Geschiedenis

“Op initiatief van zijn Eerwaarde Ds. Nuis werd op 16 augustus 1926 een vergadering belegd, met het doel een zangvereeniging op te richten.
Er waren aanwezig 19 belanghebbenden, 15 dames en 4 heeren.
Besloten werd een vereniging op te richten die later den naam kreeg van Zanglust.”

Aldus de eerste bladzijde van het Zanglust archief.De contributie werd vast gesteld op 60 cent per maand.
Vier dagen later, vrijdag 20 augustus, vond de eerste repetitie plaats waarbij maar liefst 35 leden werden ingeschreven.
De repetities vonden in eerste instantie plaats in de Ned. Herv. kerk, later zoals zou blijken, in de Openbare Lagere School.
Tot dirigent werd benoemd de heer IJska, organist der kerk. Besloten werd om nog datzelfde jaar mee te werken aan het kerstfeest in
de Ned. Herv. Kerk; het eerste openbare optreden van Zanglust. Er werd één lied gezongen: “Ere zij God”.
De dirigent, in die tijd omschreven als directeur, gaf voor dat lied twee gratis lessen. Hij kreeg echter wel een kleine vergoeding.
Op de bestuursvergadering van 8 januari 1927 werd besloten om op 18 en 19 maart de eerste openbare uitvoering te geven in de zaal
van Wed. Winterink. Er werd gekozen voor de formule zang en toneel (een succesformule die het maar liefst 80 jaar heeft volgehouden).
Dat het aanvangsuur maar liefst drie kwartier later was dan aangekondigd deerde niemand.
Een kort citaat uit het krantenverslag van deze eerste uitvoering:
“De eerste openbare uitvoering van den Dremptsche gemengde zangvereeniging Zanglust is geweest en is geworden één groot
succes. De 6 koornummers werden correct afgewerkt. De twee laatste nummers waren dan ook zoo zuiver, maatvast en vol gloed, dat ze op verlangen
van het publiek nogmaals ten gehoore werden gebracht. Toen de zang beëindigd was, maakte één van de donateurs zich tot tolk van de aanwezigen,
om kort maar krachtig den directeur en de leden te complimenteeren over hun prestaties en een hartelijk weerzien toe te roepen op de planken.
Het tooneelstukje viel zeer in den smaak. De verschillende rollen zaten er over het algemeen goed in.”
De avond werd besloten met een “bal na” en was zo succesvol dat de zaalhouder er maar liefst ƒ20,- (een half arbeidersweekloon)
voor over had om ook de volgende uitvoering van Zanglust in huis te halen
.
17 mei 1928 werd deelgenomen aan een zangersdag te Doesburg. Naar aanleiding van het juryrapport werd de heer IJska niet meer
benoemd tot dirigent en volgde op 8 juni 1928 de heer Schotman uit Doesburg, leider van de volkszangschool, hem op.
Op de algemene ledenvergadering van 6 juni 1930 werd besloten de repetities in het vervolg te doen plaats vinden in de zaal van wed. J.B. Winterink.

Het eerste lustrum werd gevierd op 15 en 16 oktober 1931. Medewerking werd verleend door de humorist H. Kamps met zijn
gezelschap uit Kampen. In de crisisjaren ging het Zanglust financieel niet voor de wind, toch lukte het dankzij allerlei maatregelen het
hoofd boven water te houden. Zo werd “ter verstijving van de kas” een verloting gehouden van door de leden meegebrachte prijzen met
een opbrengst van ƒ32,50. Ook werd er een subsidie verzoek van ƒ10,00 gericht aan de Ned. Herv. Kerk en een verzoek aan de
dirigent om salarisvermindering. Door de gezamenlijke verenigingen werd verzocht de gemeentelijke belasting van ƒ15.00 te verlagen
of nog liever; af te schaffen.
Om de kosten van de uitvoeringen te drukken werden oude zangnummers gezongen en tableaus opgevoerd in plaats van toneelstukken.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werd op 19 december 1936 het zangspel “Prinsesje” opgevoerd waaraan alle leden meewerkten.
De avond werd besloten met het traditionele bal, terwijl strijkje Surenbroek voor de muziek zorgde.
23 maart 1938 vierde Zanglust haar 12½ jarig jubileum. Opgevoerd werd de operette “Mignon”.

Tijdens de mobilisatie van 1939 is het ledental gedaald tot 19. Na een ledenwerfactie kan men het nieuwe seizoen beginnen met 25 leden.
Tijdens de oorlogsjaren was het gezien de politieke situatie steeds twijfelachtig of men aan een nieuw repetitieseizoen zou
beginnen. Telkens weer werd de situatie bekeken. Er was echter zoveel geestdrift onder de leden dat men de hele oorlogsperiode door
repeteerde. Ook de uitvoeringen gingen “gewoon” door, weliswaar was de zaal verduisterd en was er een avondklok ingesteld waardoor de uitvoering
extra vroeg begon of het traditionele bal werd verplaatst naar de volgende dag. Later in de oorlog werd het dansen verboden, evenals de fietstochten.
Na afloop van de oorlog organiseerde Zanglust op 8 juni 1945 een groots bevrijdingsfeest waarbij enkele liederen werden gezongen,
o.a. het ontroerende “Grebbelied”, en er volop gedanst kon worden tot ’s nachts 2.00 uur.
De opbrengst van deze avond ƒ238,34 werd geschonken aan de oorlogsslachtoffers van Drempt.

Op 4 augustus 1946 nam Zanglust voor het eerst deel aan een concours; met 310 punten in de vierde afdeling behaalde zij maar liefst
een eerste prijs. Deze concoursen werden een vervanging voor de jaarlijkse uitstapjes van de vereniging die per tram, autobus, trein of
fiets werden gemaakt. Verschillende plaatsen werden aangedaan; van Arnhem, Kleef, Apeldoorn tot Amsterdam en Scheveningen.

In verband met het 25-jarig bestaan vond de receptie plaats op 1 september 1951, gevolgd door de jubileumuitvoering op 19 en 20
oktober 1951. Voor de viering van het 35-jarig bestaan werd besloten de feestavond te laten vervallen. In plaats hiervan werd gekozen
voor de Snip & Snap revue in het theater Carré te Amsterdam op zaterdag 2 september 1961. Door de slechte weersomstandigheden
was men pas ’s nachts om 03.30 uur weer thuis. Een hele lange dag uit voor slechts ƒ3,20.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der vereniging werd op 20 augustus 1966 een receptie gehouden waarvoor enorm veel
belangstelling was. Muziekvereniging Olden-Keppel bracht met medewerking van de vendelierzwaaiers van Drempt een muzikale hulde.
Tijdens de receptie werden een aantal leden van Zanglust onderscheiden.
In de jaren ’50 en ’60 werd deelgenomen aan talrijke concoursen. Hoogtepunt vormde het zangconcours op zaterdag 17 juni 1967 te
Silvolde. Daar werd in de hoogste afdeling, nl. de superieure een 1e prijs behaald met 357 punten, bovendien mochten we een extra
prijs in ontvangst nemen. Ook de contactavonden, waarbij verschillende verenigingen naar elkaars kunne luisterden, waren in die tijd
zeer populair. In 1961 komt er een eind aan “het Drempts kwartierke”. Doordat de leden nogal eens te laat waren kon het gebeuren dat
de uitvoering later begon dan was aangekondigd. Er wordt besloten om voortaan precies om 19.00 uur te beginnen wat ook op de
programmaas wordt vermeld. De Sinterklaasvieringen in de jaren ‘70 werden door de vereniging steeds weer als gezellig ondervonden
mede door de prachtige gedichten en surprises.
Gemeld dient te worden dat het 50-jarig bestaan van Zanglust in 1976 op grootse wijze werd gevierd. Een druk bezochte receptie
gevolgd door een prachtige feestavond en een zeer geslaagde jubileumuitvoering waren het resultaat. Tijdens deze receptie ontvingen
mevr. R. Lusink en dhr. B. Wunderink (leden van het eerste uur) uit handen van burgemeester Baris een koninklijke onderscheiding.
Een eer die 4 september 1980 mevr. H. Scheffer ten deel viel. Te midden van de vereniging, familie en vrienden werd haar de
koninklijke onderscheiding opgestoken.

In 1978 werd het jeugdkoor “Jong Zanglust” opgericht.
Met medewerking van het grote koor werd in maart 1982 een gezamenlijk koffieconcert gegeven.
16 Augustus 1986 vierde Zanglust haar 60-jarig bestaan. ’s Middags was er een receptie, ’s avonds een uitgebreide koffietafel voor
leden, ereleden en partners. Naast het zangprogramma werd een revue opgevoerd betrekking hebbende op het wel en wee van de
60 jarige vereniging. Tijdens deze jubileumuitvoering presenteerde Zanglust zich voor het eerst in uniforme kleding.
Speciaal voor deze gelegenheid vond twee jaar eerder de eerste bloemenactie plaats; de verkoop van Kaapse viooltjes.
Een actie die enorm aansloeg bij de plaatselijke bevolking en zich inmiddels uitstrekt over de gehele gemeente Hummelo en Keppel.
Ook het assortiment aan planten is breder geworden. Mede dankzij de enorme steun aan deze actie heeft Zanglust zich al vier keer in
het nieuw mogen steken en is een nieuwe piano aageschaft.

Om de onderlinge band wat te verstevigen organiseert Zanglust regelmatig activiteiten voor de leden en hun partners; zo ook op
24 juni 1989. Met twee bussen vertrok de vereniging naar “Erve Kots” in Lievelde. Na een kopje koffie gedronken te hebben met
krentenwegge was de tijd aangebroken om te gaan klootschieten. De dag werd afgesloten met een warm en koud buffet en uiteraard
een dansje. Ook in 1996 was er zo’n uitgaansdag. Op feestelijke wijze werd het 70-jarig bestaan gevierd in het “Sourcy-Center” te
Ziewent. Bij aankomst liet de koffie met cake zich goed smaken. Daarna was er een twee uur durende spelshow, waarbij heel wat werd
afgelachen, gevolgd door het “Sourcy-buffet”. Na nog een uurtje gedanst te hebben kwam er een eind aan deze feestelijke dag.

De laatste 20 jaren kende Zanglust maar liefst vijf verschillende dirigenten: dat zijn er meer dan in de periode van 1926 tot 1978.
Een dergelijke dirigentenwisseling eist aanpassingsvermogen en flexibiliteit van de leden, iets waar wij wonderwel in zijn geslaagd.
Iedere dirigent heeft op zijn of haar manier een steentje bijgedragen aan het succes van onze vereniging en een goede basis gevormd
waarmee we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Sinds 2014 wordt ons koor gedirigeerd door Anna Marie Krijgsman.

In 2007 is er noodgedwongen een “scheiding”ontstaan tussen de zang- en toneeluitvoeringen. Een verandering die we met argusogen
hebben bekeken; er kwam een einde aan een 80-jarige traditie. Achteraf blijkt het een verstandige beslissing te zijn geweest.
In het voorjaar een concert in de kerk met goede akoestiek en in het najaar een toneelstuk in het dorpshuis.
Beide disciplines komen beter tot hun recht, hebben een langere repetitieperiode en ook het publiek weet het te waarderen.